• Tháng 12, 2022: Cuối cùng thì mình cũng được về Việt Nam chơi sau hơn 4 năm.

  • Tháng 12, 2021: Mình đã quay về với California.

  • Tháng 10, 2021: Mình bắt đầu làm việc cho Facebook.

  • Tháng 9, 2021: Mình đang đi chơi loanh quanh trước khi bắt đầu làm cho Facebook vào tháng 10 tới đây.

  • Tháng 8, 2021: Mình hoàn thành chương trình học tiến sĩ.

  • Tháng 3, 2021: Giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng của bọn mình về sử dụng thuốc y học cổ truyền Trung Quốc trong điều trị COVID-19 bắt đầu ghi nhận người tham gia đầu tiên (Xem thêm).


Change language from Vietnamese to English, and vice versa, click on the flag icon on the top-right corner (or in the menu if you are on mobile).