• Tháng 3, 2021: Giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng của bọn mình về sử dụng thuốc y học cổ truyền Trung Quốc trong điều trị COVID-19 bắt đầu ghi nhận người tham gia đầu tiên (Xem thêm).

Change language from Vietnamese to English, and vice versa, click on the flag icon on the top-right corner (or in the menu if you are on mobile).

© 2021, Nguyễn Duy Kiên